नगरपालिका - जळगाव जिल्हा

  अ. क्र.नगरपरिषदेचे नावं
  भुसावळ
  अमळनेर
  चाळीसगाव
  चोपडा
  पाचोरा
  पारोळा
  एरंडोल
  धरणगाव
  १९यावल
  २०रावेर
  २१सावदा
  २२फैजपुर
  २३जामनेर
  २४भडगाव
  २५वरणगाव